top of page
Vilkår for bruk av Ida™

Ved å benytte Ida™ aksepterer kunden disse vilkårene som bindende for seg og alle hos kunden som bruker Ida™.

 1. JurX AS eier eller lisensierer fra andre, samtlige immaterielle rettigheter knyttet til Ida™. Det overføres ingen rettigheter relatert til Ida™ til kunden, annet enn en tidsbegrenset tilgang til å generere skreddersydde dokumenter fra kundeportalen i Ida™, samt en tidsubegrenset bruksrett de genererte Word-dokumentene som utarbeides ved bruk av Ida™ (Genererte Dokumenter).
   

 2. Kunden kan kun bruke Ida™ til å utarbeide Genererte Dokumenter, og kun på en slik måte at bruken ikke krenker JurX AS´ eller andres immaterielle rettigheter. Dette innebærer bl.a. at det er forbudt å reprodusere, kopiere eller laste ned innhold fra Ida™ som ikke omfattes av bruksretten nevnt ovenfor.
   

 3. Bruken av Ida™ skal skje på en måte som ikke skader JurX AS eller på annen måte innebærer misbruk av tjenesten.
   

 4. Bruk av Ida™ er foreløpig gratis. JurX AS kan når som helst legge på en betalingsmur slik at bruk av Ida™ etter innføringen, vil kreve betaling. Innføring av betalbar tjeneste vil ikke ha betydning for Genererte Dokumenter som kunden har generert før innføringen.
   

 5. De Genererte Dokumenter, samt den informasjon og veiledning som er gitt i spørreskjemaene og grunnlagsdokumentene i Ida™, er ikke ment å være eller å erstatte juridisk rådgivning. Det betyr at kunden alene tar fullt og helt ansvar for at de Genererte Dokumenter passer til det formålet disse er tenkt brukt til.
   

 6. JurX AS eller LIGL advokater AS gir ingen garantier knyttet til Ida™, og fraskriver seg ethvert ansvar for feil, ufullstendigheter eller mangler av enhver art i den informasjon og veiledning som er gitt i spørreskjemaene eller grunnlagsdokumentene i Ida™. Videre fraskriver JurX AS og LIGL advokater AS seg ethvert ansvar for feil, ufullstendigheter eller mangler av enhver art i de Genererte Dokumenter, og for om de Genererte Dokumenter passer til det formål de er tenkt brukt til.
   

 7. Brukere av Ida™ oppfordres til å få de Genererte Dokumenter kvalitetssikret av advokater i LIGL advokater AS, særlig dersom de Genererte Dokumenter har vesentlig betydning for virksomheten, herunder om det kan medføre ansvar eller berører virksomhetens skatte- og avgiftsmessige forhold.
   

 8. Det kan ikke rettes noe krav mot JurX AS eller LIGL advokater AS for noe forhold direkte eller indirekte knyttet til bruken av Ida™. Uansett kan ikke JurX AS eller LIGL advokater AS holdes ansvarlig for indirekte tap som kan oppstå som følge av bruk av Ida™. Under enhver omstendighet kan det maksimalt kreves erstatning for betaling som JurX AS har mottatt fra den skadelidte kunden for bruk av den angjeldende dokumentpakken i IDA™. LIGL advokater AS kan uansett ikke holdes ansvarlig, med mindre særskilt skriftlig avtale er inngått om leveranse av advokattjenester fra LIGL advokater AS, og kun i den grad dette følger av avtalen med LIGL advokater AS.
   

 9. Tilgangen til Ida™ etablerer ikke noe klientforhold med verken JurX AS eller LIGL advokater AS. Dersom kunden velger å la en av advokatene i LIGL advokater AS gjennomgå de Genererte Dokumenter, eller for øvrig bistå i tilknytning til disse, vil det bli opprettet et klientforhold til LIGL advokater AS knyttet til denne bistanden. Kunden må i så fall inngå særskilt skriftlig avtale med LIGL advokater AS, herunder med vilkår for slik bistand.
   

 10. JurX AS er behandlingsansvarlig for i personopplysninger som lagres på JurX AS’ server i forbindelse med bruk av Ida™. Med mindre kunden samtykker til noe annet, kan JurX AS kun lagre og behandle de personopplysninger som er nødvendig for at JurX AS skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen med kunden, og til enhver tid i henhold til personopplysningsloven. Kundens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at JurX AS skal få gjennomført avtalen med kunden eller i lovbestemte tilfelle. Se vår personvernerklæring her.
   

 11. Ida™ er et verktøy for produksjon av dokumenter som kan spesialtilpasses kundens konkrete behov. Ida™ er utviklet for at det skal være lett for kunden å legge inn relevant informasjon, og om ønskelig samhandle med en advokat om utarbeidelsen av de Genererte Dokumenter. For å kunne tilby support (kundestøtte) og den avtalte funksjonaliteten til Ida™ lagres derfor de Genererte Dokumenter, herunder med den konkrete informasjonen kunden har lagt til, på JurX AS` server. Disse vil dog kun bli åpnet av JurX AS kun etter nærmere avtale med kunden for å levere avtalt kundestøtte (support). LIGL Advokater AS vil kun åpne De Genererte Dokumentene dersom dette skjer etter avtale med kunden i forbindelse med leveranse av skriftlig avtalt advokatbistand. JurX AS og LIGL advokater AS er under enhver omstendighet underlagt full taushetsplikt knyttet til informasjon som disse dokumentene inneholder.
   

 12. Opprettes ikke egen avtale om bistand med LIGL advokater AS, vil de Genererte Dokumenter bli slettet fra JurX AS sin server innen én måned fra de respektive dokumenter ble opprettet. Personopplysninger som legges inn i de Genererte Dokumenter slettes da ved at de Genererte Dokumenter slettes fra vår server. Dersom kunden har lastet ned Genererte Dokumenter fra Ida™ er kunden selv ansvarlig for å behandle disse i henhold til gjeldende rett, herunder personopplysingsloven.
   

 13. Thomson Reuters brukervilkår gjelder i tillegg til disse vilkår, herunder personvernregler og etiske regler.
   

 14. Brukervilkårene reguleres av norsk lov. Eventuelle tvister knyttet til bruken av Ida™ eller til brukervilkårene, skal løses gjennom forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem, kan tvisten løses ved voldgift etter reglene i voldgiftsloven. Voldgiftsretten skal ha sete i Stavanger. Voldgiften er konfidensiell, og forhandlingen skal gå for lukkede dører. Tvistelovens saksbehandlingsregler får for øvrig anvendelse så langt de passer.

bottom of page